Thông Tin Mới

Chúa Nhật ngày 3 tháng 6 năm 2018: Lễ chúc mừng quý em tốt nghiệp trung học và đại học lúc 10:45 sáng. Tiệc mừng sau lễ.

Sunday June 3, 2018: High school and college graduation Mass at 10:45AM. Ice cream social after Mass.
... See MoreSee Less

05/30/2018

Chúa Nhật ngày 3 tháng 6 năm 2018: Lễ chúc mừng quý em tốt nghiệp trung học và đại học lúc 10:45 sáng. Tiệc mừng sau lễ. 

Sunday June 3, 2018: High school and college graduation Mass at 10:45AM. Ice cream social after Mass.

Thứ 5 ngày 31 tháng 5 năm 2018: Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng lúc 8 giờ tối.

May 31, 2018: The Feast of Visitation of the Blessed Virgin Mary Mass at 8PM.
... See MoreSee Less

05/30/2018

Thứ 5 ngày 31 tháng 5 năm 2018: Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng lúc 8 giờ tối. 

May 31, 2018: The Feast of Visitation of the Blessed Virgin Mary Mass at 8PM.

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 20 tháng 5 năm 2018, Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Raleigh NC sẽ thay đổi giờ lễ như sau: lễ 1 bắt đầu từ 8:30 sáng và lễ 2 từ 10:45 sáng.

Starting on Sunday May 20th, 2018, Our Lady of La Vang Catholic Church will change Mass time as following: Mass 1 starting at 8:30AM and Mass 2 at 10:45AM.
... See MoreSee Less

05/15/2018

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 20 tháng 5 năm 2018, Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Raleigh NC sẽ thay đổi giờ lễ như sau: lễ 1 bắt đầu từ 8:30 sáng và lễ 2 từ 10:45 sáng. 

Starting on Sunday May 20th, 2018, Our Lady of La Vang Catholic Church will change Mass time as following: Mass 1 starting at 8:30AM and Mass 2 at 10:45AM.
Load more