Thông Tin Mới

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 20 tháng 5 năm 2018, Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Raleigh NC sẽ thay đổi giờ lễ như sau: lễ 1 bắt đầu từ 8:30 sáng và lễ 2 từ 10:45 sáng.

Starting on Sunday May 20th, 2018, Our Lady of La Vang Catholic Church will change Mass time as following: Mass 1 starting at 8:30AM and Mass 2 at 10:45AM.
... See MoreSee Less

05/15/2018

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 20 tháng 5 năm 2018, Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Raleigh NC sẽ thay đổi giờ lễ như sau: lễ 1 bắt đầu từ 8:30 sáng và lễ 2 từ 10:45 sáng. 

Starting on Sunday May 20th, 2018, Our Lady of La Vang Catholic Church will change Mass time as following: Mass 1 starting at 8:30AM and Mass 2 at 10:45AM.

Lễ Đức Mẹ Truyền Tin: Thứ 2 ngày 9 tháng 4 năm 2018 lúc 8 giờ tối.

Solemnity of the Annunciation of the Lord Mass: Monday April 9th, 2018 at 8PM
... See MoreSee Less

04/08/2018

Lễ Đức Mẹ Truyền Tin: Thứ 2 ngày 9 tháng 4 năm 2018 lúc 8 giờ tối. 

Solemnity of the Annunciation of the Lord Mass: Monday April 9th, 2018 at 8PM
Load more